City with view

Portfel obligacji wysokodochodowych

Portfel Obligacji Wysokodochodowych daje możliwość inwestowania w obligacje korporacyjne i rządowe na całym świecie w celu uzyskania w dłuższym okresie czasu dochodu istotnie przewyższającego oprocentowanie lokaty bankowej.

Dla kogo jest portfel obligacji wysokodochodowych?

Dla Inwestorów zainteresowanych inwestowaniem w fundusze obligacji emitowanych przez największe światowe korporacje, rządy i agencje rządowe różnych krajów i chcących uzyskać wysokie zróżnicowanie portfela.

Kup portfel

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy wiąże się z ryzykiem, a fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Są to informacje upowszechniane w celu promocji świadczonych usług. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Mężczyzna z laptopem i torbą obok

Charakterystyka portfela

1

Minimalna kwota inwestycji to 100.000,00 zł

Zalecany okres inwestycji - min. 4-5 lat

2
3

Opłata za wpłatę do portfela i kolejne dopłaty - do 3%

Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - brak opłaty

4
5

Opłata za wycofanie części lub całości środków - brak opłaty

Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - brak optaty

6
7

Możliwe bieżące dopłaty: min. wartość dopłaty - 8.250,00 zł

Wykresy na monitorze laptopa

Skład portfela

W sktad Portfela wchodzą wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze inwestycyjne, inwestujqce głównie w obligacje największych światowych korporacji oraz w obligacje emitowane przez rządy i agencje rządowe różnych krajów. Dzięki temu Inwestor korzysta z wysokiego zróżnicowania portfela.

Bieżące monitorowanie

Portfel jest na bieżąco monitorowany. W zależności od zmie­niającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze. lnwestor otrzy­muje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela. Zmian tych lnwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

Kup portfel
Wykresy w telefonie

Kryteria doboru funduszy

Ikona wykresy

Osiągane wyniki inwestycyjne i ich powtarzalność

Ikona klepsydra

Długość istnienia - niektóre z funduszy w Portfelu istnieją ponad 20 lat

Ikona odznaka

Cechy jakościowe osiąganych wyników

Ikona ratingi

Oficjalne ratingi

Ikona profil

Płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków

Płynność portfela

Inwestor ma bieżący, nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

Ikona fotel Wygoda

Dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy history­czne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy lnwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy lnwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

Ikona wykres Zróżnicowanie

Wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając lnwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze “stawianiem na jednego konia", a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

Ikona gwiazdki Przejrzystość

Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzą w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 5 latach
  1. 30.00 %
  2. 25.00 %
  3. 20.00 %
  4. 15.00 %
  5. 10.00 %
  6. 5.00 %
  7. 0.00 %
  1. 5.78 % 01.12.2016 - 30.11.2018 2 lata
  2. 14.95 % 01.12.2015 - 30.11.2018 3 lata
  3. 23.44 % 01.12.2013 - 30.11.2018 5 lat
Kup portfel