Bank vault

Portfel lokacyjny

Portfel Lokacyjny pozwala lnwestorowi bezpiecznie ulokować oszczędności, jednocześnie dając możliwość bieżącego, nieograniczonego dostępu do gromadzonych środków bez uszczerbku dla wypracowanej efektywności inwestycji.

Dla kogo jest portfel lokacyjny?

Dla Inwestorów, którzy chcą efektywnej alternatywy do klasycznego lokowania środków w banku, inwestowania wyłącznie w bezpieczne instrumenty finansowe i oczekują stabilnego. stałego przyrostu wartości ich oszczędności. który przewyższa oprocentowanie lokaty bankowej.

Kup portfel
Mężczyźni podający dłonie

Charakterystyka portfela

1

Minimalna kwota inwestycji to 60.000,00 zł

Zalecany okres inwestycji - min. 1 rok

2
3

Opłata za wpłatę do portfela i kolejne dopłaty - do 3%

Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - brak opłaty

4
5

Opłata za wycofanie części lub całości środków - brak opłaty

Możliwe bieżące dopłaty: min. wartość dopłaty - 5.000,00 zł

6
Kobieta trzymająca tablet w wykresami

Skład portfela

W skład Portfela wchodzą otwarte wyselekcjonowane polskie fundusze inwestycyjne gotówkowe i pieniężne. lnwestują one głównie w:

 • Bony skarbowe emitowane przez Skarb Państwa
 • Bony pieniężne emitowane przez Narodowy Bank Polski
 • Certyfikaty depozytowe emitowane przez banki
 • Bony komercyjne emitowane przez gminy

Bieżące monitorowanie

Portfel jest na bieżąco monitorowany. W zależności od zmie­niającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze. lnwestor otrzy­muje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela. Zmian tych lnwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

Kup portfel
Wykresy w telefonie

Kryteria doboru funduszy

Ikona wykresy

Osiągane wyniki inwestycyjne i ich powtarzalność

Ikona profil

Wysoka płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków

Ikona klepsydra

Długość istnienia

Ikona ratingi

Oficjalne ratingi

Płynność portfela

Inwestor ma bieżący, nieograniczony dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 7 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

Ikona fotel Wygoda

Dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy history­czne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy lnwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy lnwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

Ikona pieniądze Stopa zwrotu

W naszych rekomendacjach dążymy do tego, aby inwestor uzyskał stopę zwrotu wyższą niż na lokacie bankowej.

Ikona wykres Zróżnicowanie

Wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając lnwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze “stawianiem na jednego konia", a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

Ikona gwiazdki Przejrzystość

Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzą w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 3 latach
 1. 8.00 %
 2. 7.00 %
 3. 6.00 %
 4. 5.00 %
 5. 4.00 %
 6. 3.00 %
 7. 2.00 %
 8. 1.00 %
 9. 0.00 %
 1. 2.76 % 01.08.2017 - 31.07.2018 1 rok
 2. 5.54 % 01.08.2016 - 31.07.2018 2 lata
 3. 7.06 % 01.08.2015 - 31.07.2018 3 lata
Kup portfel