City with view

Portfel aktywnej alokacji

Portfel Aktywnej Alokacji pozwala długoterminowo inwestować w wyselekcjonowane zagraniczne i polskie fundusze akcyjno­-obligacyjne. Zapewnia komfort efektywnej zmiany udziału akcji (w uzasadnionych sytuacjach rynkowych nawet do zera) i obligacji w funduszach według bieżącej oceny sytuacji rynkowej na poszczególnych rynkach globalnych.

Dla kogo jest portfel aktywnej alokacji?

Dla osób chcących skorzystać z wygody inwestowania w najlepsze (w określonej sytuacji rynkowej, czasie i kategorii) zagraniczne i polskie fundusze aktywnej alokacji (oraz w uzasadnionych sytuacjach w fundusze zrównoważone), bez konieczności samodzielnego bieżącego śledzenia rynków i decydowania o ewentualnych zmianach w swojej inwestycji i tym sposobem chcących dążyć do uzyskania atrakcyjnej stopy zwrotu, znacznie wyższej od oprocentowania lokaty bankowej.

Kup portfel

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszy wiąże się z ryzykiem, a fundusze nie gwarantują osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Uczestnicy funduszy muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Stopa zwrotu z inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa uzależniona jest od wartości jednostki uczestnictwa lub tytułu uczestnictwa w momencie jego zbycia i odkupienia przez fundusz oraz od wysokości poniesionej opłaty manipulacyjnej. Dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, a potencjalne korzyści z inwestowania w fundusze mogą zostać zmniejszone o pobrane podatki i opłaty wynikające z przepisów prawa, taryf opłat oraz prowizji. Szczegółowe informacje dotyczące funduszy, w tym opis ryzyka inwestycyjnego, opłaty oraz inne koszty związane z uczestnictwem obciążające fundusze oraz informacje o podatku obciążającym dochód z inwestycji znajdują się w Prospekcie informacyjnym, Tabeli Opłat Manipulacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID).


Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i nie zawiera propozycji nabycia instrumentu finansowego. Są to informacje upowszechniane w celu promocji świadczonych usług. Wykresy i diagramy mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Ludzie przed laptopami

Charakterystyka portfela

1

Minimalna kwota inwestycji to 100.000,00 zł

Zalecany okres inwestycji - min. 5 lat

2
3

Opłata za wpłatę do portfela i kolejne dopłaty - do 3%

Opłata za rekomendacje ewentualnych zmian w Portfelu - brak opłaty

4
5

Opłata za wycofanie części lub całości środków - brak opłaty

Opłata za konwersje pomiędzy funduszami w ramach jednego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych - brak optaty

6
7

Możliwe bieżące dopłaty: min. wartość dopłaty - 6.500,00 zł

Wykresy

Skład portfela

W skład Portfela wchodzą wyselekcjonowane polskie i zagraniczne fundusze aktywnej alokacji (w uzasadnionych sytuacjach również fundusze zrównoważone). Zarządzający funduszami aktywnej alokacji mogą efektywnie zmieniać proporcje pomiędzy ilością akcji i obligacji w funduszu, w zależności od zmieniającej się sytuacji na światowych rynkach. Mogą również korzystać z takich instrumentów finansowych, które zyskują, gdy na giełdach pojawią się spadki.

Bieżące monitorowanie

Portfel jest na bieżąco monitorowany. W zależności od zmie­niającej się sytuacji na rynkach kapitałowych i wyników generowanych przez poszczególne fundusze. lnwestor otrzy­muje nieodpłatnie, drogą elektroniczną, rekomendacje dokonania zmian w składzie Portfela. Zmian tych lnwestor dokonuje za pośrednictwem IFM Global Funds S.A.

Kup portfel
Wykresy w telefonie

Kryteria doboru funduszy

Ikona wykresy

Osiągane wyniki inwestycyjne i ich powtarzalność

Ikona odznaka

Cechy jakościowe osiąganych wyników

Ikona profil

Płynność, tj. bieżący, nieograniczony dostęp do zainwestowanych środków

Ikona klepsydra

Długość istnienia - niektóre z funduszy w Portfelu istnieją ponad 20 lat

Ikona ratingi

Oficjalne ratingi

Płynność portfela

Inwestor ma nieograniczony bieżący dostęp do swoich pieniędzy. W każdej chwili może dokonać wypłaty środków z funduszy. Najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty złożenia dyspozycji otrzyma środki na swój rachunek bankowy.

Ikona fotel Wygoda

Dokonaliśmy za Inwestora doboru funduszy. Oceniliśmy history­czne wyniki, ich powtarzalność i inne istotne elementy. Nie angażujemy lnwestora w bieżący monitoring składu Portfela. Przekazujemy lnwestorowi informacje o rekomendowanych zmianach.

Ikona wykres Zróżnicowanie

Wybraliśmy najlepsze fundusze z danej kategorii, zapewniając lnwestorowi dywersyfikację bez ryzyka związanego ze “stawianiem na jednego konia", a jednocześnie możliwość czerpania z dobrodziejstwa specyfiki każdego z wybranych funduszy.

Ikona gwiazdki Przejrzystość

Inwestor ma pełną wiedzę, jakie fundusze wchodzą w skład Portfela i w jakim udziale. Dzięki temu w każdej chwili może sprawdzać bieżącą wartość swojej inwestycji.

Historyczne wyniki portfela

stopy zwrotu w ostatnich 5 latach
  1. 30.00 %
  2. 25.00 %
  3. 20.00 %
  4. 15.00 %
  5. 10.00 %
  6. 5.00 %
  7. 0.00 %
  1. 2.06 % 01.12.2017 - 30.11.2018 1 rok
  2. 22.69 % 01.12.2015 - 30.11.2018 3 lata
  3. 28.82 % 01.12.2013 - 30.11.2018 5 lat
Kup portfel