Dane zamieszczone w serwisie internetowym www.ifmpl.com mają charakter informacyjny oraz reklamowy i nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeksu Cywilnego, jak również nie stanowią usługi doradztwa finansowego, prawnego ani podatkowego oraz nie należy ich traktować jako rekomendacji dotyczących instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

IFM Global Funds S.A. dołożyła należytych starań, aby zamieszczone informacje były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach, jednak nie może zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. Jeżeli w treści materiału nie wskazano inaczej, źródłem danych są obliczenia własne IFM Global Funds S.A.

W każdym czasie treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie, w szczególności podjęcia decyzji inwestycyjnej, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa związane jest z normalnymi wahaniami rynkowymi, w wyniku czego wartość inwestycji może wzrosnąć, jednakże nie można wykluczyć ryzyka utraty części lub całości zainwestowanego kapitału.

Przed podjęciem inwestycji w jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa potencjalny inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą przed zainwestowaniem. Prospekt Funduszu oraz KIID zawierają dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu.

W przypadku, gdy na stronie internetowej zamieszczone zostaną jako przykładowe składy portfeli, użytkownik strony internetowej nie powinien traktować tego jako udzielania nieodpłatnych informacji dotyczących inwestowania w papiery wartościowe albo jako rekomendacji inwestycyjnej.

Wykresy i diagramy przedstawione w serwisie mają charakter wyłącznie ilustracyjny i nie są doradztwem inwestycyjnym ani prognozą. Nie stanowią podstawy do ustalenia zobowiązań żadnej ze stron.

Wszelkie dodatkowe informacje są przekazywane na indywidualne żądanie.

Organem nadzoru nad IFM Global Funds S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego w Warszawie.