Wróć
Znajdujesz się na: Strona główna Dowiedz się więcej Edukacja Komentarze
Edukacja Komentarze

Jak unikamy ryzyka walutowego w funduszach IFM

Czas czytania: 3 minuty

Ryzyko walutowe w inwestowaniu w fundusze zagraniczne uwidacznia się na dwa sposoby:

  • Po pierwsze, kupując tytuł uczestnictwa w obcej walucie, Inwestor w Polsce poniesie stratę, jeśli waluta w której wyceniany jest fundusz osłabi się w stosunku do polskiej złotówki (w przeciwnym wypadku zanotuje zysk).
  • Po drugie, Inwestor często jest narażony na ryzyko wewnątrz samego funduszu, co często nie jest widoczne na pierwszy rzut oka. Taka sytuacja ma miejsce, kiedy np. fundusz wyceniany w euro, inwestuje w aktywa denominowane w dolarze, wówczas wahania kursu, np. na poziomie euro/dolar stanowią dla Inwestora czynnik ryzyka.

Fundusze IFM Global Funds

Fundusze IFM Globalny Ostrożnego Oszczędzania (IFM Global Capital Accumulation) oraz IFM Globalny Aktywnego Inwestowania (IFM Global Active Allocation) unikają obu rodzajów ryzyka walutowego. Główną walutą wspomnianych rozwiązań jest euro. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów uruchomiona została klasa tytułów uczestnictwa w polskim złotym, która zabezpiecza Inwestora przed negatywnym wpływem ryzyka walutowego. Umocnienie lub osłabienie polskiego złotego nie ma wpływu na osiąganą stopę zwrotu. Poza tym inwestycje wewnątrz funduszu, o ile to możliwe, będą zabezpieczane przed zmianami kursów walut. W konsekwencji Fundusze IFM Global Funds zapewniają Inwestorom komfort, eliminując oba źródła ryzyka. Co więcej, z tytułu zabezpieczania się przed wahaniami polskiej złotówki, Inwestor może osiągnąć dodatkowe korzyści. Na zabezpieczeniu ryzyka można zarobić. Różnica w wysokości stóp procentowych w Polsce i strefie euro przekłada się na osiąganie dochodu w postaci punktów swapowych, co może generować dodatkowo nawet 1 punkt procentowy zysku rocznie.

Rodzaje klas tytułów uczestnictwa IFM Global Funds

Klasa tytułów uczestnictwa w euro Rozwiązanie skierowane do Inwestorów otrzymujących dochody w euro lub dysponujących wolną gotówką w tej walucie. W tej klasie zabezpieczamy ryzyko walutowe wewnątrz funduszu.

Zabezpieczona klasa tytułów uczestnictwa w polskim złotym Rozwiązanie skierowane głównie dla polskich Inwestorów, którzy posiadają gotówkę w w polskich złotych i nie chcą być narażeni na ryzyko walutowe. Zabezpieczenie chroni Inwestora przed nieprzewidzianymi wahaniami kursu walutowego na poziomie euro/polski złoty oraz eliminuje ryzyko walutowe związane z inwestycjami samego funduszu.

Przed podjęciem inwestycji w tytuły uczestnictwa potencjalny Inwestor powinien przeanalizować prospekt funduszu Bright Cap SICAV S.A. w całości oraz Kluczowe Informacje dla Inwestorów i skonsultować się z profesjonalnym doradcą. Prospekt funduszu oraz KIID zawiera dodatkowe informacje, które powinny pozwolić inwestorowi ocenić ryzyko inwestycji oraz otrzymać informacje na temat opłat, prowizji i innych kosztów związanych z uczestnictwem w funduszu. Prezentowane dane dotyczące wyników inwestycyjnych są liczone na bazie stopy zwrotu pomniejszonej jedynie o koszty obciążające poszczególne fundusze, jednakże bez uwzględnienia opłat manipulacyjnych, pobranych podatków i innych świadczeń, które powinny być wzięte pod uwagę przy wyliczaniu ostatecznej stopy zwrotu z inwestycji. Wartość tytułów uczestnictwa jest nominowana w złotych lub walucie obcej, w zależności od rodzaju tytułów. Mając na uwadze powyższe, jak również fakt, iż fundusze, mogą inwestować w waluty obce oraz w aktywa nominowane w walutach obcych, zatem mogą na wartość tytułów uczestnictwa oddziaływać zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zmiany prawa dewizowego, jak i zmiany kursów walutowych. Zmiany kursów walutowych mogą więc wpływać na wartość tytułu uczestnictwa.

Drukuj

Przeczytaj również

Wrzesień: Rynki próbują odrabiać sierpniowe straty

Czytaj więcej

Sierpień: Rynki boją się recesji

Czytaj więcej

Lipiec: inwestorzy w oczekiwaniu na decyzje władz monetarnych

Czytaj więcej

Czerwiec: bankierzy centralni pompują euforię

Czytaj więcej

Maj: brak umowy handlowej odciska piętno na rynkach akcji

Czytaj więcej

Marzec: globalni inwestorzy bagatelizują ryzyko

Czytaj więcej

Luty: Euforia na giełdach w nadziei na Trade Deal

Czytaj więcej

Wyniki Funduszu IFM Globalny Aktywnego Inwestowania na dzień 31 stycznia 2019 roku

Czytaj więcej

Styczeń: Światowe giełdy łapią oddech

Czytaj więcej

Kolejny udany rok dla posiadaczy IFM PORTFELA DYWIDENDOWEGO

Czytaj więcej

Zainwestuj w bezpieczne produkty finansowe otwarte na Ciebie

Kup online