Kalendarium

Kalendarium


Walne Zgromadzenia AkcjonAriuszy w 2018 roku
 
  • Zwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 01.06.2018

 


Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku
  • Raport okresowy za 2017 rok – w dniu 20.03.2018r.
  • Raport okresowy za I kwartał 2018 roku – w dniu 10.05.2018r.
  • Raport okresowy za II kwartał 2018 roku – w dniu 10.08.2018r.
  • Raport okresowy za III kwartał 2018 roku – w dniu 09.11.2018r.

Zmiany wymienionych wyżej dat publikowania raportów okresowych będą przekazywane do publicznej wiadomości w formie raportu bieżącego.
 

Okresy zamknięte

IFM Global Funds S.A. wdrożyła zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników finansowych. Chcąc zapewnić równy dostęp wszystkim inwestorom do informacji przekazywanych przez IFM Global Funds S.A. Spółka nie będzie prowadzić rozmów oraz organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych oraz na dwa miesiące przed publikacją sprawozdania rocznego.